Wethouders in gesprek met minister over vernieuwing lokale democratie

Datum 06-02-2018

Op 29 januari ging een grote groep wethouders met elkaar in gesprek over de vernieuwing van de lokale democratie. Later schoof ook minister Ollongren aan voor een informele gedachtenwisseling.

De wethouders voerden het gesprek aan de hand van 9 bouwstenen voor een nieuwe democratie. In een van de workshops werden ervaringen uitgewisseld over anders formeren. Zo is in de Utrechtse Heuvelrug al voor de verkiezingen van 2014 het initiatief genomen voor een raadsakkoord. Raadslid Hugo Prakke, wethouder Hans Nijhof en ondernemer/bruggenbouwer Jan Broekaarden vertelden over hun ervaringen. Zij hebben ervaren dat het raadsakkoord heeft bijgedragen aan het overbruggen van de afstand tussen gemeentebestuur en inwoners en dat de burgertevredenheid erdoor is toegenomen. Eén van hun tips: “begin op tijd, want het venijn zit in de start.”

In het plenaire deel markeerde de minister een aantal speerpunten voor haar inzet om de lokale democratie te versterken. Zij sprak haar waardering uit voor iedereen die zich inzet voor lokaal bestuur. “Wat ons bindt is dat je er wil zijn voor de mensen in je gemeente.”
Ze benadrukte dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen van betrokkenheid, en dat we die tijdig, voor het nemen van het besluiten, moeten inzetten. Ook vindt ze het van belang dat de gemeente inwoners in staat stelt zelf dingen over te nemen en noemt daarbij het Right to Challenge als voorbeeld.
“Hoe meer invloed we geven aan inwoners, hoe meer verantwoordelijk ze zich voelen.”
Het tweede punt dat de minister maakte was het belang van investeren in de raad. We vragen veel van raadsleden, ze doen hun raadswerk vaak naast een baan. De minister constateert dat daar niet altijd voldoende ondersteuning tegenover staat. Daarom vindt ze het belangrijk om met elkaar te werken aan opleiding en scholing voor raadsleden.
Ze wil maatwerk bieden aan alle 380 gemeenten. Tot slot benadrukt de minister dat we moeten blijven vernieuwen, maar niet te snel. “Ik heb haast. Maar we moeten wel af en toe even achterom kijken om te zien of iedereen er nog steeds bij is.”

Na de introductie van de minister presenteerden de gespreksleider de opbrengsten van de workshops. Iedere groep had een advies aan de minister, aan de collega-wethouders en een advies over het proces. Een aantal in het oog springende adviezen op een rij:
• Meer doen met minder regels
• Geef ruimte, neem ruimte
• Dus ook ruimte in wetgeving voor pilots en experimenten, bijvoorbeeld met een kleinere raad
• Investeer in de kwaliteit van en tijd voor de raad, bijvoorbeeld met een halve vrije dag in de week die door de werkgever beschikbaar wordt gesteld
• Investeer ook in kwaliteit van de gemeenschap, bijvoorbeeld met een griffie voor burgerinitiatieven

De 9 bouwstenen:

Wethouderspamflet
9 bouwstenen