Vliegende start raadsleden met online leerplatform

Leerplatform biedt e-learning faciliteiten voor raadsleden
Auteur lokale-democratie.nlAfzender VNG, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Vereniging van Griffiers & Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDatum 26-03-2018

Raadsleden kunnen zich vanaf nu online voorbereiden op het raadslidmaatschap via www.leerplatformraadsleden.nl. Hierin staan de taken die je als raadslid hebt en de meer inhoudelijke onderwerpen. Het platform neemt raadleden mee in de financiën, burger- en overheidsparticipatie, regionale samenwerking, rollen & instrumenten, Omgevingswet, sociaal domein en veiligheid. Om raadsleden te ondersteunen in de weinige tijd die ze hebben is het leerplatform in het leven geroepen om ze verder te professionaliseren. Met het leerplatform is er nu een plek waar alle raadsleden in Nederland, ongeacht politieke kleur, onafhankelijk van tijd en plek, kosteloos kunnen leren. Een platform waar raadsleden op een interactieve manier verdiepende kennis kunnen opdoen die voor hun raadswerk van belang is.

Ondersteunend aan raadswerk
Het leerplatform voor raadsleden is een digitale omgeving waar raadsleden kennis kunnen opdoen over inhoudelijke thema’s, over de verschillende rollen die zij als raadslid vervullen en de instrumenten die raadsleden tot hun beschikking hebben. Het platform vormt zo dé plek waar ieder raadslid vanaf de eigen computer of tablet actuele informatie en verdiepende kennis kan vinden die voor het raadswerk van belang is. Op korte termijn zijn de modules ook beschikbaar in de raadsinformatiesystemen.

De modules:

Inzicht in financiën
Raadsleden die de module over financiën volgen komen meer te weten over de geldstromen van inkomsten en uitgaven van de gemeente en de jaarlijkse cyclus van de begroting. Na afloop weten deelnemers waar je als raadslid invloed kan uitoefenen en hoe kan worden gestuurd op financiën.

Zo wordt je de verbinder
De module over burger- en overheidsparticipatie gaat over het samenspel tussen gemeente en gemeenschap. Door de module te volgen krijgen deelnemers inzicht in wat zij als raadslid kunnen doen en komen ze meer te weten over de raad als verbinder en burger- en overheidsparticipatie.

Omgaan met samenwerkingsverbanden
In de module over regionale samenwerking komen samenwerkingsvormen aan bod, welke spelers betrokken zijn en wat de juridische spelregels en formele instrumenten zijn die de raad kan inzetten. Daarnaast zijn tips en tricks opgenomen om toe te passen bij regionale samenwerkingsverbanden, hoe inwoners te betrekken en evaluatie te borgen.

Dit kun én mag je als raadslid
Raadsleden die de module rollen en instrumenten volgen komen meer te weten over de instrumenten van de raad, zoals moties, het budgetrecht en het recht van interpellatie, en wanneer deze instrumenten ingezet kunnen worden. Daarnaast wordt ingegaan op de kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol, en de verhoudingen tussen college en raad. Verder is er een praktijkgerichte casus over de toepassing van de instrumenten.

Het raadslid en de Omgevingswet
De module Omgevingswet biedt inzicht in de achtergronden, doelen en uitgangspunten van de Omgevingswet. Ook is lesstof opgenomen over onderwerpen als participatie en regionale samenwerking bij deze maatschappelijke opgave.

Vind je weg in het sociale domein
De module over het sociaal domein gaat in op de transformatie van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Aan bod komen de inhoud van deze wetten, de rol als raadslid hierbij en praktijksituaties. Aan de orde komen ook de rol als raadslid bij toegang, privacy, financiën, toezicht, inkoop en innovatie in het sociaal domein.

Veiligheid in de gemeente
De e-learning module over veiligheid schetst het brede veld van veiligheid waar de gemeente mee te maken heeft. In de module komt aan bod wat het integraal veiligheidsplan is, waar een raadslid kan sturen en invloed kan uitoefenen, en wat andere lokale spelers met veiligheidstaken zijn.

Ontwikkeld met raadsleden en griffiers
Raadsleden en griffiers zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van de zeven e-learning modules. Bij de raadsleden ging het om een mix van (zeer) ervaren en kandidaat-raadsleden, zowel vertegenwoordigers van landelijke als lokale partijen.

Meer informatie over de e-learning modules is nu te vinden via www.leerplatformraadsleden.nl

Het Leerplatform raadsleden is ontwikkeld door de VNG Academie in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en de VNG, en in samenwerking met de Vereniging van Griffiers en de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden.