Verslag Themabijeenkomst Lokale Digitale Democratie

Afzender Proeftuin digitale democratieDatum 11-06-2018

Op 30 mei vond de themabijeenkomst ‘Lokale Digitale Democratie’ plaats. Doel van de middag was het ophalen van input voor het Actieplan Versterking Lokale Democratie en Bestuur. De bijeenkomst werd georganiseerd door BZK, de gemeente Amsterdam en het creatieve bureau Idiotēs. Onder de genodigden waren o.a. bestuurders, beleidsmakers, toolontwikkelaars en verschillende maatschappelijke organisaties.

Digitale democratie in Amsterdam

De voortschrijdende digitalisering brengt verschillende kansen en risico’s met zich mee voor de lokale democratie. Vanuit de gemeente Amsterdam namen Ger Baron en Jeroen van Berkel de aanwezigen mee in, respectievelijk, de impact van de voortschrijdende digitalisering op (het functioneren van) de overheid én in de inspanningen aldaar op het terrein van digitale participatie. Met de tool ‘stem van west’ geeft het stadsdeel Amsterdam West al enkele jaren ruim 100.000 inwoners, langs digitale weg, invloed op de beleids- en besluitvorming.

Wat moet er gebeuren?

BZK is recent een proeftuin gestart waarin gemeenten worden ondersteund bij de implementatie van verschillende open source participatietools, waaronder ‘stem van’ uit Amsterdam. Na een korte toelichting op dit initiatief gingen de aanwezigen, aan de hand van zes thema’s (digitale inclusiviteit, het hoe en waarom van open source, beheer & privacy, overheid van de toekomst én het bestuurlijk en organisatorisch perspectief), met elkaar in gesprek. Centraal in het gesprek stond steeds de vraag: hoe kan de lokale digitale democratie van de toekomst vorm krijgen én welke rollen kunnen BZK en de aanwezigen hierin pakken?

Vraagstukken die aan de orde kwamen waren o.a.: hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan de wens de kloof tussen burger en overheid te overbruggen? Hoe implementeer je nu een digitale tool en hoe werkt zoiets door in de processen van het ambtelijk apparaat? En hoe kan digitale participatie politici in staat stellen hun volk vertegenwoordigende rol beter in te vullen?
Gezamenlijk werden verschillende obstakels, (rand)voorwaarden en aanbevelingen geformuleerd. Men was het erover eens dat het bevorderen van de lokale digitale democratie (in brede zin) vele aspecten kent en het smeden van een goede coalitie hiervoor onontbeerlijk is. Zaken als betrouwbare digitale authenticatie, het ontwikkelen van open source programmatuur en het vormgeven van inclusieve digitale participatie vergen kennis en kunde uit verschillende disciplines.

Hoe nu verder?

Er kwamen ook veel nuttige inzichten naar voren wat betreft de verdere uitvoering van de proeftuin en het daarbinnen vorm te geven ondersteuningsaanbod aan gemeenten. Besloten werd in ieder geval dat BZK het initiatief neemt tot het organiseren van een vervolgbijeenkomst om de netwerkaanpak verder uit te bouwen. Ook zal er een zgn. ‘manifest digitale democratie’ tot stand worden gebracht waar de netwerkpartners zich vanuit hun rol aan kunnen verbinden. De input van de middag is verzameld in een mooie visual die aan de deelnemers is aangeboden.
Al met al een dynamische middag en goede aftrap voor verdere samenwerking!