Tweede Kamer wil verankering van Right to Challenge

Datum 26-10-2018

Op 21 september heeft de Tweede Kamer een motie van Kamerlid Segers (ChristenUnie) aangenomen om de invloed van bewoners op thema’s in hun eigen woon- en leefomgeving te vergroten.

Verzoek aan de regering is om nog dit jaar met een uitwerking van de regeling Right to Challenge te komen. Deze regeling was al aangekondigd in het Regeerakkoord. Het onderwerp kwam opnieuw aan de orde bij de behandeling van de BZK-begroting op 18 oktober.

Eigen lokale leest

Het bleek de Kamer vooral te gaan om een vorm van verankering van het recht van bewoners, zodat zij minder afhankelijk zijn van de politieke (on)wil van lokale bestuurders. In het debat gaf minister Ollongren aan zelf het meest te voelen voor een modelverordening, omdat die gemeenten vrijlaat Right to Challenge op de eigen lokale leest te schoeien. Wetgeving brengt volgens haar een risico van uniformering met zich mee.

Wet langdurige zorg

Ook bij de begrotingsbehandeling van VWS, op 18 oktober, kwam Right to Challenge aan de orde. Kamerlid Slootweg (CDA) stelde voor om naar analogie van de Wmo te onderzoeken of Right to Challenge in de Wet langdurige zorg (Wlz) op te nemen is. Minister De Jonge was daar wat huiverig voor, omdat de Wlz zwaardere eisen aan de kwaliteit van de zorg verbindt en de inspectie daar toezicht op moet houden. Toch wil de minister de mogelijkheden onderzoeken.

Recht op overname

Ter uitvoering van de motie Segers, stuurt minister Ollongren nog dit jaar een brief aan de Kamer, waarin de Right to Challenge-regeling nader is uitgewerkt. De brief zal ook ingaan op het ‘recht op overname’ uit de motie Segers en het Regeerakkoord. Ook zal de minister in de brief concrete maatregelen noemen om burgerinitiatief te bevorderen. In maart 2019 publiceert de Universiteit Leiden over de (juridische) belemmeringen van Right to Challenge en hoe die op te lossen zijn.