Kamer neemt motie Right to Challenge aan

Ambitie om aantal deelnemende gemeenten te verdubbelen
Datum 25-09-2018

Bij de Algemene Politieke Beschouwingen 2018 heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die de regering verzoekt om meer werk te maken van Right to Challenge. De motie is opgesteld door Kamerlid Segers (CU) en mede ondertekend door de Kamerleden Pechtold (D66), Buma (CDA) en Dijkhoff (VVD).

In het Regeerakkoord van het Kabinet Rutte III is opgenomen dat er meer ruimte moet komen voor bewonersinitiatief, en dan met name Right to Challenge en Right to Bid, het recht op overname. De motie vraagt de regering om de Tweede Kamer vóór eind 2018 te informeren over de concrete uitwerking. De regering wordt gevraagd dat te doen in overleg met gemeenten en zich met name te richten op belangrijke thema’s in de woon- en leefomgeving zoals leefbaarheid, zorg, wonen, energie, duurzaamheid en voedsel.

Right to Challenge is een recht van bewoners om een publieke voorziening van de gemeente over te nemen. Bewoners kunnen de gemeente uitdagen als zij menen een specifieke voorziening meer overeenkomstig de wensen van de betrokkenen te kunnen uitvoeren. Het instrument is ontwikkeld in Engeland en is er op gericht bewoners meer invloed te geven op voorzieningen in de eigen woon- en leefomgeving. Een variant van Right to Challenge, het Right to Bid, richt zich overname en exploitatie van maatschappelijk vastgoed, zoals een buurthuis of een sporthal.

In Nederland hebben lokale bewoners in naar schatting 75 à 100 gemeenten, gemeentelijke taken overgenomen. Dat zijn met name taken op het terrein van beheer/onderhoud en zorg/sociaal. De ambitie is het aantal gemeenten waar Right to Challenge praktijk is gedurende deze kabinetsperiode te verdubbelen. Er start ook een experimenteerprogramma met 10 gemeenten rond het recht op overname.

Meer informatie over de stand van zaken in gemeenten is te vinden in het rapport ‘Right to Challenge en recht op overname in Nederland, een inventarisatie van de stand van zaken’.