Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming verlengd tot 1 november

Datum 25-06-2020

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft vandaag aan de Kamer laten de wet tot ‘ten minste 1 november’ te verlengen. Zie de brief van de minister.

De Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming werd op 9 april van kracht. De wet geldt tot 1 september, maar kan telkens met twee maanden, bij Koninklijk Besluit, worden verlengd. Op basis van deze wet kunnen gemeenteraden, provinciale staten, waterschappen en eilandsraden via een digitale vergadering rechtsgeldige besluiten nemen.

De overwegingen die ten grondslag lagen aan deze wet gelden nog steeds. Door reeds nu te besluiten tot verlenging van de wet, wordt voor het zomerreces zekerheid geboden aan decentrale volksvertegenwoordigingen over het gebruik kunnen blijven maken van de mogelijkheden die deze wet biedt, mocht de situatie na 1 september a.s. daarom vragen. Over een eventuele verlenging tot na 1 november a.s. wordt later besloten.