Right to Challenge ondersteund met nieuwe maatregelen

Datum 11-01-2019

Het kabinet stelt maatregelen in het vooruitzicht die gemeenten ondersteunen om inwoners meer zeggenschap te geven over hun leefomgeving. Hieronder valt een modelverordening Right to Challenge, op te stellen door de VNG.

In het regeerakkoord staat al dat het kabinet bewonersinitiatieven wil stimuleren, onder andere door gemeenten te ondersteunen bij het Right to Challenge. Het kabinet heeft de ambitie om het aantal gemeenten werkt met het Right to Challenge de komende jaren te verdubbelen.

Maatregelen

In een brief aan de Tweede Kamer (zie onderaan dit bericht) meldt minister Ollongren (BZK) de maatregelen die de komende periode zijn te verwachten:

  1. Opschalen en uitbreiden: Via een Inspiratiegids Right to Challenge (met illustratieve casussen en praktische informatie voor gemeenten én inwoners), regionale bijeenkomsten en maatwerk advies.
  2. Innoveren en toerusten: Via een Laboratorium recht op overname van maatschappelijk vastgoed, een online module op het leerplatform voor ambtenaren over het Right to Challenge, en een Community of Practice voor gemeenten en bewonersinitiatieven.
  3. Leren en onderzoeken: De Universiteit Leiden onderzoekt juridische belemmeringen met betrekking tot Right to Challenge, en er komt een meerjarig leer- en kennisprogramma binnen het samenwerkingsprogramma Democratie in Actie om in bredere zin de ontwikkeling van lokale bewonersinitiatieven te stimuleren.
  4. Modelverordening Right to Challenge: De VNG gaat het komende jaar aan de slag met het ontwikkelen van een model voor gemeentelijke verordeningen Right to Challenge.
  5. Modernisering van artikel 150 van de Gemeentewet: Via een modernisering van artikel 150 Gemeentewet kan de inspraakverordening worden verbreed naar een participatie-verordening, die ook ziet op de betrokkenheid van inwoners in de fase van de uitvoering van beleid (in plaats van alleen de voorbereiding).

Modelverordening

De modelverordening wordt voorzien van een toelichting waarin het Right to Challenge nader wordt geduid, met aandacht voor het belang van het samenwerkingsproces tussen gemeente en inwoners. Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van de opbrengsten uit het programma Democratie in Actie. Naar verwachting is de modelverordening eind 2019 gereed.