Antwoord van de minister van BZK op Kamervragen over digitale besluitvorming door gemeenteraden

Datum 26-03-2020

Digitale besluitvorming door gemeenteraden is op dit moment juridisch niet mogelijk. De minister van BZK is echter van mening dat daar in deze uitzonderlijke omstandigheden een tijdelijke uitzondering op moet komen, mits de openbaarheid van raadsvergaderingen behouden blijft en voor zolang een openbare fysieke vergadering niet of niet goed mogelijk is, teneinde de continuïteit van het bestuur en de rechtmatigheid van besluitvorming te waarborgen. Met het oog op de vele gewichtige maatschappelijke opgaven is het van groot belang dat het openbaar bestuur zoveel mogelijk blijft functioneren. Afgaande op de eerste signalen vorige week, heb ik de voorbereidingen voor een tijdelijke voorziening direct ter hand genomen. Een daartoe strekkend wetsvoorstel zal Uw Kamer zo spoedig mogelijk bereiken. Lees hier de brief met antwoorden op Kamervragen:

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D11753&did=2020D11753