Verbetering leefbaarheid op wijkniveau

Project van gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad heeft in twee wijken een gerichte wijkaanpak waarbij wordt gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid op ruimtelijk en maatschappelijk niveau. Eén van de onderdelen waaraan wordt gewerkt is het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Een vorm daarvan is woon- en adresfraude. Er zijn veel signalen van overbewoning, kamerhuur en illegale onderhuur van sociale huurwoningen. De aanpak tegen woon- en adresfraude is daarom geïntensiveerd in deze wijken. Hierbij wordt nauw samengewerkt met en tussen de afdelingen Openbare Orde & Veiligheid en Burgerzaken. Ook zijn ketenpartners zoals Sociale Wijkteams, woningcorporaties en politie betrokken bij de aanpak.

Projectleider(s)
Lotte Muis
E-mailadres(sen) projectleider(s)
l.muis@zaanstad.nl