Gebiedsgerichte aanpak in een wijk

Project van gemeente Haarlem

De gemeente Haarlem richt dit met dit project op het vergroten van de maatschappelijke weerbaarheid op wijkniveau. Er wordt gewerkt aan de versterking van de al lopende gebiedsgerichte aanpak in één van de wijken. Criminele netwerken en gelegenheidsstructuren worden in kaart gebracht. En er wordt ervaring opgedaan met kansrijke en succesvolle (preventief-bestuurlijke) interventies richting ondermijnende personen, families, bedrijven e.d.

Projectleider(s)
Projectleider Ondermijning
E-mailadres(sen) projectleider(s)
ondermijning@haarlem.nl