Raad in Beraad: effectief opereren in de raadspraktijk

Stel u bent raadslid en een inwoner vraagt u om op te komen voor het belang van een kleine groep omwonenden die hun inbreng niet terug zien in het plan dat samen met inwoners is ontwikkeld voor de herinrichting van een park. Er wordt in het nieuwe plan veel ruimte gemaakt voor speelvoorzieningen en een theeschenkerij, maar de gevraagde parkeerhaventjes ontbreken. Hoe reageert u? Waarom? Stel de wethouder informeert de raad dat hij is benaderd door een projectontwikkelaar met een plan om een spectaculair leisurepark te realiseren op een grotendeels leegstaand bedrijventerrein. Het plan biedt mogelijk grote kansen voor economie en werkgelegenheid, maar zou wel ernstig concurreren met de voorzieningen in het centrum en is strijdig met de beoogde gebiedsontwikkeling. Hoe reageert u op de mededeling van de wethouder? Wacht u rustig af of wilt u kaders meegeven? En hoe pakt u dat aan? 

Aanbod Raad in Beraad

Gemeenteraadsleden hebben een belangrijke en verantwoordelijke rol in ons democratisch bestel. Er wordt veel van hen gevraagd. Onder meer door de nieuwe en veranderde opgaven van gemeenten als gevolg van onder meer de decentralisaties, de naderende Omgevingswet en door veranderende verhoudingen en verwachtingen tussen burgers en gemeente. Om raadsleden daarin te ondersteunen en hun positie te verstevigen worden lokaal en regionaal bijeenkomsten ‘Raad in Beraad’ voor raadsleden aangeboden.  

Bijeenkomsten

In deze bijeenkomsten gaan raadsleden met elkaar in gesprek over praktijksituaties. Aan de hand van op de eigen situatie toegesneden casuïstiek en dilemma’s bespreken raadsleden thema’s die te maken hebben met de vraag hoe je je rol als raadslid effectief kunt invullen. Het gaat om hoe je omgaat met thema’s als

 • Signalen over individuele gevallen die raadsleden via de band bereiken;
 • Eigen kracht van burgers en burgerinitiatieven;
 • Maatschappelijke druk;
 • De sturing op regionale samenwerkingsverbanden.

Niet de politieke opvattingen staan daarbij centraal, maar de vraag hoe je als raadslid je rol effectief kunt invullen in de huidige context:

 • Hoe verhoudt de kaderstellende en controlerende rol van de raad zich tot de wens tot steeds meer maatwerk in de uitvoering?
 • Op welke manier kunnen raadsleden hoofd- en bijzaken onderscheiden en wat betekent het als zij dat niet of niet consistent doen?
 • Hoe kan de volksvertegenwoordigende rol van de raad worden ingevuld in de context van veranderende verhoudingen – meer co-creatie en partnerschap – tussen inwoners en gemeente?

Deskundige gespreksleiding zorgt ervoor dat de casusbespreking draait om het versterken van inzicht in de eigen rol als raadslid en het aanreiken van daarbij passend handelingsrepertoire, ook in de interactie met het college en de omgeving. Per workshop kunnen maximaal 40 raads- en commissieleden deelnemen.

Wat levert het op?

De deelnemers hebben na afloop van de bijeenkomst:

 • Meer inzicht in de wijze waarop raadsleden hun rol effectief kunnen invullen;
 • Meer inzicht in de verschillende perspectieven en rolopvattingen binnen de raad en wat daarvan te leren valt;
 • Handvatten voor de manier waarop raadsleden dilemma’s kunnen herkennen en hanteren, zowel individueel als gezamenlijk;
 • Beter zicht op specifieke kansen en opgaven voor de raad in het licht van actuele vraagstukken rond bijvoorbeeld de Omgevingswet, inwonerparticipatie, regionale samenwerking etc.;
 • Een aantal specifieke aandachtspunten ten aanzien van het eigen functioneren.

Na afloop van de bijeenkomst ontvangen de deelnemers een beknopt leerpuntenverslag.

Wat wordt van u gevraagd

Als u met uw gemeenteraad of met de raden in uw regio gebruik wilt maken van dit aanbod, dan kunt u zich aanmelden en wordt een intakegesprek gepland met de griffier en desgewenst ook met de burgemeester, betrokken portefeuillehouder(s) en/of ambtelijk projectleiders. Hierin worden de inhoudelijke verwachtingen besproken, mogelijkheden verkend en praktische afspraken gemaakt. In overleg worden de datum, tijd en locatie bepaald. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van zaalruimte en eventuele catering voor de bijeenkomst. De inhoudelijke voorbereiding, begeleiding van de bijeenkomst en verslaglegging worden voor u verzorgd. De kosten van de bijeenkomst bedragen € 2800,-. Hiervan wordt 50% vanuit het programma Democratie in Actie gefinancierd. De eigen bijdrage van de gemeente bedraagt 1400,- euro (excl. btw).

Organisatie

De bijeenkomsten worden voorbereid en begeleid door WagenaarHoes in opdracht van de VNG, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden en de Vereniging van Griffiers.

Aanmelden en meer informatie

Indien u meer informatie wilt ontvangen of een bijeenkomst/intakegesprek wilt aanvragen, kunt u contact opnemen met Alinda van Bruggen: 06-15060352 of alinda.van.bruggen@wagenaarhoes.nl.