Naar een vitale lokale democratie met een krachtige, verbindende gemeenteraad

Hoe kunnen we de lokale democratie versterken? Hoe kan de gemeenteraad zijn rol als hoogste bestuursorgaan waar maken? Hoe kunnen we gemeenteraadsleden beter ondersteunen?

Democratie in Actie gaat samen met gemeenten aan de slag met de extra toerusting en ondersteuning van de raad. Het gaat erom maatregelen in te voeren die gemeenten helpen om zelf de ondersteuning en toerusting van de raad goed te regelen. Gemeenteraden en raadsleden worden gericht ondersteund om hun toerusting goed te organiseren en regelen. Zij worden onder andere gestimuleerd aan de slag te gaan met een persoonlijk opleidingsbudget voor raadsleden.

Wat biedt Democratie in Actie aan de deelnemende gemeenten?

Gemeenten krijgen:

 • Professionele begeleiding op maat.
 • Actie onderzoek naar ondersteuningsstructuur en cultuur van de raad; Inzicht in hoe zij (wettelijke) mogelijkheden voor ondersteuning beter kunnen benutten.
 • Incidenteel extra opleidings- en ondersteuningsbudget om aan de slag te gaan met verbeteringen in de ondersteuning van de raad die volgen uit het actie onderzoek. Dat kan bijvoorbeeld zijn een individueel opleidingsbudget voor raadsleden.
 • Uitwisseling van kennis en ervaringen met andere gemeenten die met dezelfde vraagstukken bezig zijn
 • Een podium om de ervaringen van jouw gemeente te delen met een breed publiek
 • Ondersteuningsaanbod voor gemeenteraden vanuit Democratie in Actie (zoals Raad in Beraad, grip op regionale samenwerking, begeleiding op maat van de bestuurlijke lokale driehoek van burgemeester, griffer en gemeentesecretaris)

Wat wordt van deelnemende gemeenten gevraagd?

 • Voorwaarde is dat gemeenteraden en griffies aantoonbaar werk willen maken van de opleiding en toerusting van gemeenteraadsleden.
 • Voorwaarde is dat gemeenteraden bereid zijn om de ondersteuningsstructuur van de raad en instrumenten die zij inzetten kritisch tegen het licht te houden en te herzien
 • Intentieverklaring dat alle relevante spelers mee doen (commitment), voorstel wordt besproken in de raad en college.
 • (Ambtelijke) capaciteit voor co√∂rdinatie intern en afstemming
 • Cofinanciering

Wat levert het op?

Doel van de pilot is nieuwe praktijken/werkwijzen uitproberen, kennis opdoen, good practices benoemen, en kennis delen. De pilots leveren een aantal voorbeelden/modellen op voor breder gebruik. Op basis van de ervaringen en lessen uit de praktijk van de lokale democratie gaan we evalueren wat werkt en waarom, en zullen we met een interbestuurlijk team actie ondernemen op wat er structureel aan maatregelen nodig is.

Op basis van de ervaringen bezien we in hoeverre wet- en regelgeving/modelverordeningen (griffie, ambtelijke bijstand, fractie ondersteuning) voldoende instrumentarium, guidance en gebruiksaanwijzing bieden of dat er wijzigingen nodig zijn.

Dit moet uiteindelijk leiden tot een goed gepositioneerde gemeenteraad die effectief zijn rol kan vervullen.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u meer informatie ontvangen? Wilt u uw gemeente aanmelden? Neem contact op met Claartje Brons, projectleider Toerusting Politieke Ambtsdragers, claartje.brons@minbzk.nl, 06 5073 8579.