Faciliteren van lokaal maatschappelijk initiatief

Waar gaat dit traject over?

Alle gemeenten willen ruimte geven aan lokaal maatschappelijk initiatief. Maar veel gemeenten zoeken nog een manier om dat concreet in te vullen. Wat is faciliteren eigenlijk, en hoe doe je dat? Dit Democratie in Actie-Ontwikkeltraject ondersteunt gemeenten die aan de slag willen met het (onder)steunen van initiatieven van inwoners of sociaal ondernemers.

Het traject bestaat uit lokale maatwerkondersteuning, waar gemeenten worden begeleid met hun eigen vraagstuk, en uit leren en kennisuitwisseling met andere gemeenten. De lessen en werkzame elementen worden gebundeld en verspreid onder een grotere groep gemeenten.

Het traject wordt begeleid door een ervaren adviseur die kennis heeft van de complexe materie én van de gemeentelijke wereld, maar die ook in staat is om een brug tussen gemeenten en initiatieven te slaan. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de lessen van gemeenten die veel ervaring hebben met initiatievenbeleid.

Aan de slag met concrete projecten

Gemeenten kunnen alleen met een concreet project inschrijven voor dit ontwikkeltraject. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het opzetten van een initiatievenloket, het starten met een initiatievenfonds, het aannemen van een speciale contactfunctionaris voor initiatieven of het schrijven van een initiatievenbeleid. In de leerkring zullen verschillende aspecten aan de orde komen, telkens gebaseerd op een concrete lokale vraag. Denk bijvoorbeeld aan kaderstelling, beoordelen/waarderen door de gemeente(raad), omgaan met weerstand in de eigen organisatie, of de 9 uitgangspunten voor behoorlijke invulling van de omgang met burgerinitiatieven van de Nationale Ombudsman.

Iets voor jou?

Wij zoeken gemeenten die aan de slag gaan met een concreet project om initiatieven uit de lokale samenwerking beter te faciliteren (bijv. een loket, fonds, beleidsnota, contactfunctionaris, …).

Wij bieden:

  • Maatwerkondersteuning voor uw project door een ervaren adviseur;
  • Een netwerk om kennis en ervaring in uit te wisselen rondom concrete projecten en vraagstukken;
  • Externe expertise, o.a. op ervaring met initiatievenbeleid en op financieel en juridisch gebied.

Wij vragen:

  • Commitment binnen de gemeente (college, raad en ambtenaren) voor deelname aan het ontwikkeltraject;
  • Lokale input in de vorm van een concreet project;
  • Een enthousiaste bijdrage aan de verschillende onderdelen van het traject.

Interesse?

Is jouw gemeente geïnteresseerd? Meld je dan aan voor een intakegesprek. Na een lokale intake worden de vraagstukken verzamelend en wordt de leergroep samengesteld. Bij een groot aantal aanmeldingen bekijken we de mogelijkheid voor regionale leergroepen.

Praktische informatie

De doorlooptijd van het ontwikkeltraject is in principe 1 jaar, met de startbijeenkomst begin 2019. Het ontwikkeltraject bestaat uit lokaal maatwerk, rond 3 (regionale) uitwisselingsbijeenkomsten, en een slotbijeenkomst. Deze zijn in overleg met de deelnemende gemeenten vast te stellen.

Meer weten?

Neem contact op met Mathilde van de Ven via Mathilde.vandeVen@VNG.nl of 06-57593276.