De lokale democratie vernieuwen en verbeteren

Het versterken en vernieuwen van de democratie in Nederland is van wezenlijk belang. We leven in een tijd met veel maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken. Contact en verbinding met burgers is essentieel om oplossingen daarvoor te vinden. Voor inwoners is hun gemeente veelal het eerste aanspreekpunt als het gaat om betrokkenheid bij democratische besluitvorming.

Democratie in Actie is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de beroeps- en belangenverenigingen van raadsleden, griffiers, wethouders, gemeentesecretarissen en burgemeesters. Het programma richt zich op het versterken en vernieuwen van de lokale democratie, primair voor gemeenten en waar mogelijk ook voor provincies en waterschappen. Het versterken is noodzakelijk omdat op lokaal niveau veel onderwerpen spelen van groot maatschappelijk belang die direct ingrijpen op het dagelijks leven van inwoners. Het programma ondersteunt gemeenten door verschillende instrumenten en activiteiten aan te bieden en kennis en ervaringen uit de praktijk te delen. Het programma Democratie in Actie is uw partner voor het versterken en vernieuwen van de lokale democratie.

De zeven subdoelen van Democratie in actie

  1. Krachtige gemeenteraad
  2. Toegeruste politieke ambtsdragers
  3. Beter betrokken inwoners
  4. Responsieve ambtelijke organisatie
  5. Vitale democratische gemeenschap
  6. Krachtige lokale digitale democratie
  7. Weerbaar bestuur

Prioriteiten 2020 - 2021

Voor de periode 2020 tot en met 2021 zijn 5 prioriteiten benoemd.

Quick scan lokale democratie
Uitdaagrecht (Right to Challenge)
Versterking lokale digitale democratie
Versterking positie volksvertegenwoordiging en inwoners in de energietransitie
Versteviging lokale democratie Gronings aardbevingsgebied

Meer weten?

Bekijk het werkprogramma 2020 – 2021.