Tweede Summer School Lokale Digitale Democratie: Waarheid, invloed en mediawijsheid

Datum
Tijd
10.00 - 16.00
Over de bijeenkomst

De manier waarop inwoners (geïnformeerd) invloed uitoefenen en van gedachten wisselen over de lokale democratie verandert door digitalisering. Waarheidsvinding, beeldvorming en oordeelsvorming over politieke kwesties vindt door de opkomst van sociale media meer online, in grotere openheid en in interactie met anderen plaats. Raadsleden en bestuurders bediscussiëren elkaar op Twitter en Facebook, onderhouden contact met inwoners en journalisten en voeren online campagne (o.a. via microtargeting). Waar de politieke arena eerst in de raadszaal en op het marktplein te vinden was, voegen sociale media hieraan een nieuwe dimensie toe.

Deep fakes

Zeventig procent van de Nederlanders meent dat het verscherpen van tegenstellingen hiervan een keerzijde is (SCP, Burgerperspectieven 2019). Extreme standpunten worden immers gemakkelijk ingenomen, uitgelicht en onthouden op sociale media. Online bedreigingen aan het adres van bestuurders en ambtenaren zijn flink toegenomen. De opkomst van desinformatie (o.a. via deep fakes) doet tegelijkertijd de betrouwbaarheid van informatiebronnen afnemen, terwijl het snel kan verspreiden op sociale media.

Wat is de betekenis hiervan voor de lokale democratie? Op 5 juli maken we de balans op en onderzoeken we hoe bestuurders, ambtenaren, raadsleden, inwoners en journalisten kunnen omgaan met de digitalisering van de politieke arena. 

Aan bod zal komen: 

  • Wat vraagt het van inwoners, raadsleden, bestuurders, journalisten en ambtenaren om een goed geïnformeerde democratische gedachtewisseling online te laten plaatsvinden?
  • Hoe kan de lokale democratie zich verhouden tot de monopoliepositie van sociale media-platforms en de sturende invloed (van o.a. algoritmes) op het publieke debat?
  • Inventarisatie van de kansen, bedreigingen en oplossingen van nieuwe technische toepassingen met maatschappelijke gevolgen.

Meer informatie

> Lees meer in het adviesrapport Zoeken naar waarheidvan de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB).

Met vragen kun je terecht bij annajorien.prins@minbzk.nl

Locatie
Voormalige Stadstimmertuin in Amsterdam