Estafettebijeenkomst Lokale democratie: een nieuwe start

Estafettebijeenkomst
Datum
Tijd
Inloop 12.00 uur
Over de bijeenkomst

We leven in een tijdperk van grote maatschappelijke veranderingen. Of het nu gaat om de energietransitie, de zorg voor kwetsbaren, de leefbaarheid en veiligheid of de inrichting van onze leefomgeving, om succesvol te zijn moeten deze opgaven voldoende draagvlak hebben in de samenleving. Daarvoor is een nieuwe verstandhouding tussen burger en lokaal bestuur nodig.

De burger moet niet alleen worden geïnformeerd, maar worden gezien als gelijkwaardige partner die meedenkt, meewerkt en initiatief neemt tot nieuwe vormen van samenwerking tussen burger en bestuur. Dat is de nieuwe realiteit waaraan de lokale democratie zich zal moeten aanpassen.

Om hieraan een impuls te geven organiseert Binnenlands Bestuur, het Nederlands Gesprek Centrum en het ministerie van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de Estafette Vernieuwing Lokaal Bestuur. In een vijftal middagbijeenkomsten rondom verschillende thema’s en op verschillende plaatsen in het land verkennen we hoe de betrokkenheid van de burger eruit kan gaan zien. Welke initiatieven spelen er, wie neemt het voortouw, hoe verloopt de samenwerking tussen burger en bestuur en wat leveren de projecten op? Welke vernieuwingen van het lokaal bestuur zijn er voor nodig?

Doordat de ervaringen van de ene bijeenkomst uitgangspunt vormen voor de volgende bijeenkomst ontstaat een estafette van succesvolle aanpakken van burgerparticipatie en vernieuwing van de lokale democratie.

De middagbijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders, ambtenaren, inwoners, ondernemers en iedereen die geïnteresseerd is mee te praten over nieuwe verhoudingen tussen burgers en bestuur en geïnteresseerd is in de vele voorbeeldprojecten die er zijn op dit gebied.

Locatie
Helmond