Derde Summer School Lokale Digitale Democratie: Informatie is macht

Datum
Tijd
10.00 - 16.00
Over de bijeenkomst

Wie is de eigenaar van informatie in de lokale democratie? Een fundamentele vraag die aan de grondslag ligt van de democratie. Transparantie, toegankelijkheid en eigenaarschap van informatie gaat immers over macht.

Digitalisering biedt enerzijds volop kansen voor de openheid van het lokaal bestuur en de controlemogelijkheden voor raadsleden, journalisten en inwoners. Vergadernotities, raadsvoorstellen, moties, amendementen, besluiten en ingekomen brieven zijn digitaal beschikbaar in raadsinformatiesystemen. Steeds meer gemeenten kiezen ervoor om de toegankelijkheid van deze documenten te vergroten en doorzoekbaar te maken voor journalisten en inwoners als open data. Er wordt een app ontwikkeld waarmee lokale en regionale nieuwsberichten aan raadsbesluiten gekoppeld worden. Ook wordt er geëxperimenteerd met het digitaal beschikbaar maken van de uitvoeringsagenda van colleges van B en W en vallen Whatsapp-berichten sinds kort onder de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob).  

Bluetooth tracking

Anderzijds biedt digitalisering de mogelijkheid om grootschalig informatie te verzamelen over inwoners in de publieke ruimte, met o.a. privacy-invasieve technieken als bluetooth tracking. In sommige gevallen is het de gemeente die informatie verzamelt, met grotere regelmaat zijn het (lokale) bedrijven en techgiganten. In hoeverre kan een gemeente hier zicht op krijgen en invloed op uitoefenen? En inwoners en journalisten in het verlengde?

Op 19 juli maken we de balans op en onderzoeken we hoe digitalisering de informatie-verantwoordelijkheid van raadsleden, bestuurders, ambtenaren, inwoners en journalisten verandert.

Aan bod zal komen: 

  • Wat vraagt het realiseren van publiek eigenaarschap van informatie van raadsleden, bestuurders, inwoners, journalisten en ambtenaren?
  • Welke belangen moeten door wie op welk moment worden afgewogen?
  • Stand van zaken: werken met open raadsinformatiesystemen 

Met vragen kun je terecht bij annajorien.prins@minbzk.nl

Locatie
Gemeentehuis Almere